Investment - Translation from Swedish to English
 

Skogskväll med Ferry

Någon gång i höst kommer vi att anordna en rolig, spännande och lärorik kväll tillsammans med Björn Ferry. Vi försöker att svara på allt från hur man vinner ett OS-guld till varför skog är en bra investering.

Vi har inte bestämt höstens datum ännu, men välkommen med en intresseanmälan redan nu.

Seminiariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

An Evening in the Forest with Mr. Ferry

Sometime this autumn, we will organize an evening of fun, education and excitement with Mr. Bjorn Ferry.  We will try to explain everyone from how to win an Olympic Gold Medal to why the investment on forests is good.

Though we have not yet decided the date in the autumn, we welcome your notification of interest now in advance, to take part in the events.

Participation is free but seats are limited.

Frågor & Svar

Hur beroende av råvarupriser är Europeiska Skogsfonden?

En del av avkastningen är ett resultat av avverkad volym gånger pris per kubikmeter virke vilket betyder att virkespriserna är viktiga för fonden. Men, då fonden är obelånad och i övrigt har väldigt låga kostnader är man inte tvungen att avverka om priserna är för låga. Man kan alltså invänta högre priser i en lågkonjunktur och avverka lite mer i en högkonjunktur. Fonden räknar emellertid med att i genomsnitt avverka tillväxten varje år, vilken är ca 5 %, och kan alltså till viss del kompensera prisvariationer med varierande avverkningsvolymer.

Questions & Answers

How dependent is the European Forest Fund on commodity prices?

A part of the return is a result of the number of times the volume of timber harvested  per cubic meter of wood, which means the prices of the timber are important for the Fund.  However, when the fund is unencumbered, and otherwise have very low costs with low prices of the timber, you are not forced to harvest. On can wait for higher prices in recession and fell little more in a booming season.  The Fund anticipates an annual fell growth of 5% each year, on an average, and thus with the varying harvesting volumes may partially offset the price fluctuations.

Vad är skillnaden mellan Europeiska Skogsfonden och andra skogsfonder?

Europeiska Skogsfonden är den första fonden i Sverige, sannolikt även i Europa, som erbjuder privata investerare en möjlighet att ta del av den trygga avkastning som ett skogsägande ger. De få så kallade skogsfonder som finns tillgängliga för svenska sparare, bland annat från storbanker, investerar i börsnoterade skogsindustribolag. Dessa bolag äger i vissa fall skog men är i grunden industriföretag och deras markinnehav värderas inte till sin fulla potential i den aktiekurs som återges på börsen. Det är avkastningen på deras respektive industrier som avgör värdet på aktien, och även hur börsen i övrigt utvecklas. Faktum är att det verkliga värdet på några av dessa bolags skogstillgångar ibland överstiger börsvärdet på hela bolaget.

What is the difference between the European Forest Fund and other forest funds?

European Forest Fund is the first fund in Sweden, and probably also in Europe, which offers private investors an opportunity to benefit from the safe return that forest ownership gives.  The few so-called forest funds available to Swedish investors, are often from the large banks, investing in publicly listed forest industrial companies.  These companies own forest in some cases but they are basically industrial companies and their land holdings are not valued at their full potential in the share price set out on the stock market.  It's the return on their respective industries that determines the value of the shares, and also how the stock market in general evolves.  The fact is that the real value of forest assets of some of these companies sometimes exceeds the market value of the entire company.

Håller inte den svenska skogen högre kvalitet än den i Baltikum?

Svensk skog är mycket välskött och ger en god avkastning, men så är det till stora delar i Baltikum också. I Sverige har vi vårdat våra skogar under ett par hundra år och genom en god skogsskötsel har vi en hög tillväxt. Men skillnaderna mot Baltikum är inte avsevärda. Vi känner igen trädslagen, boniteterna är jämförbara, tillväxten god och Baltiska skogar är mindre skadebenägna vad gäller brand-, insektsangrepp- och storm. Sannolikt hänger det ihop med att skogarna i Baltikum innehåller mer löv, fler trädslag och olika åldrar. I Sverige har vi under flera hundra år utvecklat vår skogsförvaltning och har god förståelse för både skogskötsel och ekonomi. I Baltikum är man väl så duktiga på skogsskötsel men tänker extremt kortsiktigt avseende ekonomi. Sammantaget kan man säga att en viss skillnad bör föreligga, till fördel för den svenska skogen. Men då pratar vi om några tiotals procent, inte flera hundra procent som dagens värden återspeglar.

Are not the Swedish Forests of higher quality than those of in the Baltics?

The Swedish forest is very well maintained and provides a good return, but it is largely in the Baltic countries as well.  In Sweden we have nurtured our forests over a few hundred years and through good forest management, we have a high growth rate. But the differences with the Baltic countries are not significant.  We recognize comparable tree species and boniteterna (site quality).  The growth is good and Baltic forests are less prone to damage in terms of fire, insects and storm.  Probably if compared together, the Baltic region forest contains more leaves, more species of trees of different ages. Sweden has developed for several hundred years the forest management and has good understanding of both forest management and the economics.   The Baltic region is a well talented one in silviculture (cultivation of forest trees) but extremely short-sighted with regard to economy.   In totality, it can be said that a certain difference should exist for the benefit of the Swedish forest. But when we talk that would be about some percentage, not more than hundred percent as today’s values reflect.

Är inte sju år väldigt kort tid för en skogsinvestering?

Sju är en relativt kort tid att äga och förvalta skog men det är fullt tillräckligt för att kunna leverera den trygga avkastning som skog ger och som fondens ledning förväntar sig. Den biologiska tillväxten kommer oavkortat varje år och lägger grunden för avkastningen. Till detta ska läggas den värdeökning av skogsmarken som normalt sker.

Is not the period of Seven years a short time for a forest investment?

The period of seven years is a relatively short time to own and manage the forests, but it is perfectly adequate to deliver the safe return that forests provide and fund management expects.  The biological growth is in full each year which accelerates the basis for the return.  Added to this, the increase in the value of the forest land occurs, normally.

 

Swedish
http://www.euroforest.se/referenser

Investerare och referenser
Björn Ferry, OS-guldmedaljör i skidskytte och skogsägare

"Skog är som guld, fast bättre! Min egen skog hemma i Ensamheten är för mina barn, mina investeringar i Euroepiska Skogsfonden har jag för min egen skull."

Investors and references

Bjorn Ferry, Olympic Gold Medalist in Biathlon and a Forest Owner

“Forests are like gold, better than this; my own home in Solitude is for my children.  My investments in European Forest Fund are for my own sake.”
Marcus Hernhag, ekonomijournalist på Privata Affärer

"För oss som gillar svensk skog framstår den baltiska som lika bra, men till lägre priser och därmed med större avkastningspotential."

Marcus Hernhag, Economics Journalist on Private Business
“For those of us who like the Swedish Forest that stand at the Baltic, is also equally good at a lower price thus with the great potentiality of returns.”
Carl Henric Kuylenstierna, styrelseproffs och skogsägare

"Det ger en bra ekonomisk avkastning."

Carl Henric Kuylenstierna, a Professional Board and Forest Owner
“It provides a good financial return”
Kerstin Carlsson, egen företagare

"Jag och min man har investerat flera gånger i Europeiska Skogsfonden och dessutom haft förmånen att få besöka fondens marker i Litauen."

kerstin Carlsson, Self-employed
"My husband and I have invested several times in the Forest Fund and also had the privilege of visiting the fund's chips in Lithuania."
Jan Torwang, skogvaktare

"Jag har en förståelse för varför priserna kommer att gå upp."

Jan Torwang, Forester
“I have an understanding of why the prices will go up.”